Dyskryminacja osób z ADHD

Osoby dorosłe z ADHD często doświadczają dyskryminacji i trudności w wielu aspektach życia.

Do dyskryminacji dochodzi:

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czyli ADHD jest to zaburzenie. Wpływa ono na zdolność skupienia uwagi, organizację i planowanie, a także na regulację emocji i impulsów. Wszystkie te czynniki wpływają na negatywne postrzeganie takich osób przez innych.

Oto kilka przykładów sytuacji, w których osoby dorosłe mogą spotkać się z dyskryminacją:

ADHD w miejscu pracy

 1. Odmowa zatrudnienia – Osoby mogą być dyskryminowane w procesie rekrutacji z powodu swojego stanu zdrowia. Mogą być uważane za mniej zdolne do pracy ze względu na brak koncentracji i trudności z organizacją.
 2. Brak dostosowania środowiska pracy – Pracodawcy mogą nie zapewnić odpowiedniego środowiska pracy dla osób z ADHD. Na przykład, hałaśliwe otoczenie może zwiększyć trudności z koncentracją.
 3. Nieuzasadnione krytyki – Osoby mogą być krytykowane za błędy wynikające z ich stanu zdrowia. Prowadzi to do poczucia bezwartościowości i stresu. Pogarsza to i taki słabe zdolność do skupienia uwagi i wykonania pracy.
 4. Brak wsparcia – Pracodawcy mogą nie oferować odpowiedniego wsparcia dla osób z ADHD. Prowadzi to do ich izolacji i braku szans na rozwój. Na przykład, brak elastyczności w godzinach pracy może utrudniać leczenie ADHD.
 5. Upośledzone szanse na awans – Osoby mogą mieć trudności w zdobywaniu awansów. Są stereotypowo postrzegane ich jako mniej zdolne do pełnienia odpowiedzialnych stanowisk. Prowadzi to do stagnacji kariery i utrudnia rozwój zawodowy.

…w szkole

 1. Brak dostosowania metod nauczania – Osoby mogą mieć trudności w skupieniu uwagi na jednej rzeczy przez długi czas. Brak dostosowania metody nauczania, która uwzględnia tę trudność. Skutkuje to dyskryminacją uczniów.
 2. Karanie za zachowanie związane z ADHD – Niektóre zachowania,takie jak impulsywność i niezdolność do skupienia uwagi, mogą prowadzić do niepożądanych zachowań w szkole. Karanie uczniów bez zrozumienia ich przyczyn może skutkować dyskryminacją.
 3. Brak dostępności pomocy specjalnej: Niektórzy uczniowie z mogą potrzebować pomocy specjalnej, takiej jak indywidualne podejście do nauczania, opieka nad opiekunem lub terapia behawioralna. Brak dostępności tych usług dla uczniów może skutkować dyskryminacją.
 4. Negatywne stereotypy: Negatywne stereotypy mogą skłonić nauczycieli i innych uczniów do traktowania uczniów z ADHD inaczej. To może prowadzić do wykluczenia uczniów ze społeczności szkolnej.
 5. Niedoskonałości systemu edukacyjnego: System edukacyjny może nie być w stanie zaspokoić potrzeb uczniów z ADHD w odpowiedni sposób. Na przykład, uczniowie mogą potrzebować więcej czasu na zdawanie egzaminów lub więcej przerw między lekcjami. Brak takich dostosowań może skutkować ich dyskryminacją.

i w relacjach społecznych…

 1. Stigma – Osoby z ADHD często doświadczają negatywnych stereotypów i mitów, co może prowadzić do wykluczenia ze społeczeństwa. Mogą być nazywane „nadpobudliwymi” lub „leniwymi”, a te etykiety mogą skłonić innych do traktowania ich inaczej.
 2. Trudności z uwagą – Osoby mogą mieć trudności z koncentracją i skupieniem uwagi na jednej rzeczy na dłuższy czas. To może prowadzić do problemów w relacjach, takich jak trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.
 3. Problemy z organizacją – Osoby mogą mieć trudności w planowaniu i organizowaniu codziennych zadań, co może prowadzić do opóźnień lub zapomnienia ważnych rzeczy. W związku z tym inni mogą uznać je za niedojrzałe lub nieodpowiedzialne.
 4. Nadmierna impulsywność – Osoby mogą działać impulsywnie, mówić zanim pomyślą lub podejmować decyzje bez dokładnego przemyślenia. To może prowadzić do konfliktów z innymi, które z kolei mogą prowadzić do wykluczenia lub odrzucenia.
 5. Trudności z emocjami – Osoby mogą mieć trudności w kontrolowaniu emocji, co może prowadzić do nadmiernych reakcji na zdarzenia, wybuchów gniewu, impulsywnych działań lub nadmiernego lęku. To może wpłynąć na relacje z innymi, którzy nie rozumieją tych reakcji i traktują osoby z ADHD inaczej.

Osoby z ADHD mogą mieć trudności z planowaniem swojego dnia, organizacją swojego domu lub zarządzaniem swoimi finansami. Mogą również mieć trudności z zapamiętaniem ważnych dat lub informacji, co może prowadzić do problemów w codziennym funkcjonowaniu.

Dyskryminacja osób z ADHD jest niesprawiedliwa i krzywdząca. Dlatego ważne jest, aby zwiększać świadomość na temat ADHD i jego wpływu na życie dorosłych osób. Pomoże w zrozumieniu i lepszym zaspokojeniu wzajemnych potrzeb tych osób.